• 22-23 July 2016
 • Wrocław, Between Bridges

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Festiwal Kocham Bąble odbywający się w dniu 22-23 lipca 2016 r.

 

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 • „służby porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony i mienia do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie; członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu, zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
 • „teren imprezy” oznacza teren, przy Ul. Księcia Witolda1 od Mostu Uniwersyteckiego do Mostu Pomorskiego 12.
 • „uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2013.611 j.t., z późn. zm.) (zwanej dalej „ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin wydany jest przez Organizatora imprezy — Spółkę Kocham Bąble sp.k..
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie, w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza.

§ 2

 1. Wstęp na teren imprezy wyłącznie z ważnym biletem.
 2. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnicy maja prawo wejścia na teren imprezy w godzinach: piątek 22 lipca 2016 od godziny 12.00, w sobotę 23 lipca 2016 od godziny 10.00.

§ 3

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiałów wybuchowych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających,
 2. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy:
  • napojów alkoholowych;
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym gastronomicznej) lub innej działalności zarobkowej bez uprzedniej zgody Organizatora.
 4. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektów i ich otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.
 5. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom: — znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
  • wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową, — wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
  • wobec których został wydany zakaz zagraniczny,
  • odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży),
 6. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 8. Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
 9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
  • służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone, powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych,
  • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego
 10. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi — uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 11. Organizator może utrwalać również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 12. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
  • scena, stoiska targowe wraz z zapleczem techniczno—socjalnym (dla wystawców i obsługi), niedostępne dla publiczności,
  • miejsca sprzedaży
  • punkty gastronomiczne sprzedaży napoi, w tym także alkoholowych
  • strefa rekreacyjna – pozostała przestrzeń, dostępna dla uczestników imprezy
 13. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie tego, że:
  • pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
  • służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub jej odwołania z uzasadnionych, ważnych powodów, np. siła wyższa, itp. bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty.

§ 4

 1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty lub łamią zakaz określony w §3 ust.1
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem imprezy masowej i obiektów (terenu), a w przypadku nie wykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia imprezy,
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2005.145.1221 j.t. z późn. zm.)
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektów (terenu) lub Regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 4. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.